HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚSTREDNÉHO KÚRENIA, OHRIATEJ PITNEJ VODY (OPV RESP. TÚV)

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

VODOMERY TEPLEJ A STUDENEJ VODY

MALOOBCHODNÝ PREDAJ

 

MERAČE TEPLA

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) hovorovo známe ako merače tepla sú zariadenia určené na rozúčtovanie nákladov za vykurovacie teplo jednotlivými bytmi bytového domu zásobovaného z centrálneho zdroja tepla. Sú inštalované na vykurovacom telese, pomocou snímačov registrujú odber tepla a tento kvantifikujú ako vlastné bezrozmerné jednotky. Tieto jednotky predstavuju podieľ toho ktorého vykurovacieho telesa na spotrebe celého bytového domu a súčet jednotiek na všetkých vykurovacích telesách v jednom byte nám udá podieľ bytu na spotrebe celého bytového domu.

Nami dodávané PRVN sú plne digitálne kompaktné zariadenia, majú vlastnú batériu s životnosťou 10 rokov. Ponúkame typy s každoročným ručným odpočtom (odpočtár musí fyzicky vstúpiť do bytu s čítačkou) alebo s diaľkovým odpočtom (odpočtár nevstupuje do bytu, údaje získa bezdrôtovým prenosom kódovaných údajov). Všetky prístroje sú dvojčidlové (jedno čidlo zaznamenáva teplotu v miestnosti, druhé teplotu radiátora) v dôsledku toho sú schopné určiť či dochádza k spotrebe tepla. 

Nasleduje prehľad typov prístrojov. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

9338894a-e443-4aff-9fb2-86611c03554d_edited.jpg

MERAČE TEPLA TYP 10

Typ 10 patrí k najstarším typom, v súčasnosti ich nedodávame, len servisujeme už namontované kusy. Display z predu, ručný odpočet, 2 čidlový typ 10 ročná životnosť, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu.

MERAČE TEPLA TYP 20

Typ 20 v súčasnosti nedodávame, len servisujeme už namontované kusy. Oproti typu 10 je hlavný rozdieľ - display z vrchu. Ručný odpočet, 2 čidlový typ 10 ročná životnosť, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu.

14.jpg
54b898b1-3b9f-4f52-b680-5b27cae8b350.jpe

MERAČE TEPLA TYP 30.2

Typ 30.2 je náš najčastejší typ. Podobne ako typ 20 má display z vrchu ale umožňuje diaľkový odpočet. Pri diaľkovom stále zostáva možnosť vykonať ručný odpočet v prípade potreby. 10 ročná životnosť, dvojčidlový, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu.

MERAČE TEPLA TYP 30.6

Typ 30.6 má podobne ako typ 20 display z vrchu, umožňuje diaľkový odpočet. Pri diaľkovom stále zostáva možnosť vykonať ručný odpočet v prípade potreby. 10 ročná životnosť, dvojčidlový, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu. Oproti typu 30.2 je tu navyše možnosť pri odpočte preniesť spotreby za súčasný mesiac a minulý mesiac.

13.jpg
 

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK A OPV (RESP. TÚV)

Hydraulické vyregulovanie predstavuje zásah do sústavy ústredného kúrenia (ÚK) resp. do systémov ohriatej pitnej vody (OPV, hovorovo aj TÚV) s cieľom prispôsobiť túto sústavu jestvujúcej či zmenenej situácii. Napríklad po zateplení bytového domu dochádza k zníženiu tepelných strát objektu, tým pádom je potreba dodať menšie množstvo tepla, tým pádom aj celá vykurovacia sústava musí byť prispôsobená zmeneným podmienkam, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka a príjemný komfort užívania – znižuje prevádzkové náklady a eliminuje zvýšenú hlučnosť sústavy. Hydraulické vyregulovanie je veľmi individuálna záležitost zahŕňajúca všetko od jednoduchej zmeny nastavenia ventilov na vykurovacích telesách až po inštaláciu nových ventilov a regulačných armatúr na stúpacie potrubia a vstup do objektu. Veľmi podstatné je aké zásahy do vykurovacej sústavy boli uskutočnené v minulosti a v akom stave je vykurovacia sústava. Hydraulické vyregulovanie po zateplení je zákonnou podmienkou.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK

Sme schopní uskutočniť hydraulické vyregulovanie od začiatku - vypracovať projekt - až po jeho realizáciu. V dôsledku používania programu Techcon sme schopní riešiť širokú škálu vykurovacích sústav bez ohľadu na použité vykurovacie telesá či doteraz použité armatúry.

image_101081_25_v2.jpeg
15.jpg

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE OPV / TÚV

Sme rovnako schopní uskutočniť hydraulické vyregulovanie sústavy dodávajúcej OPV resp. TÚV od začiatku – projekt - až po realizáciu. Vykonáva sa najmä za účelom odstránenia chýb v rozvodoch teplej vody, ktoré častokrát existujú od začiatku a zabezpečiť minimálnu teplotu teplej vody aj v miestach najďalej od miesta vstupu prívodu teplej vody do objektu.

 

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Sme členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov a v súvislosti s tým poskytujeme naším klientom služby mandátnej zmluvy (len účtovníctvo) alebo kompletnej správy bytového domu. Ako správca sme zodpovedný za obstarávanie služieb a tovarov pre majiteľov a užívateľov bytových a nebytových priestorov nevyhnutných na nerušené a komfortné užívanie týchto priestorov. Napríklad vedenie účtu bytového domu, riešenie nájmu, zabezpečovanie zákonných a funkčných potrieb v bytovom dome resp. zabezpečenie splnenia týchto potrieb inou spoločnosťou.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Sme členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov a v súvislosti s tým poskytujeme naším klientom služby mandátnej zmluvy (len účtovníctvo) alebo kompletnej správy bytového domu. Ako správca sme zodpovedný za obstarávanie služieb a tovarov pre majiteľov a užívateľov bytových a nebytových priestorov nevyhnutných na nerušené a komfortné užívanie týchto priestorov. Napríklad vedenie účtu bytového domu, riešenie nájmu, zabezpečovanie zákonných a funkčných potrieb v bytovom dome resp. zabezpečenie splnenia týchto potrieb inou spoločnosťou.
Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

11.jpg
 

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

Počas revízie sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti a výsledkom je revízna správa. Pravidelné kontroly týchto zariadení sú jednou zo zákonných povinností podnikateľov. Máme technické vybavenie aj vyškolený personál na vykonanie takýchto prehliadok.

21.jpg
 

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

20.jpg

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

Podľa individuálnych potrieb zákazníka sme schopní vyrábať centrálne rozvádzače elektrického prúdu pre potreby kotolní, obchodov či iných prevádzok podľa projektu.

 

VODOMERY TEPLEJ A STUDENEJ VODY

Vodomery sú zariadenia na meranie prietoku a spotreby studenej vody (do 30oC) alebo teplej vody (do 90oC) v uzavretom potrubí a následné vyčíslenie podielu domácnosti / prevádzky na nákladoch objektu za vodu. Existujú v podstate dva typy – vodomer s ručným odpočtom s potrebou každoročného opisovania v byte alebo vodomer na diaľkový odpočet bez tejto potreby.

Vodomery je podľa zákona každých 5 rokov vymeniť.

erm30.jpg

VODOMERY TEPLEJ A STUDENEJ VODY

ERM-30 na obrázku na studenú (modrý) alebo teplú vodu (červený) umožňuje diaľkový odpočet vodomeru na začiatku roku, súčasne je možné skontrolovať aktuálnu spotrebu na počítadle vodomeru. Prístroj je zaplombovaný , spoločnosť Marels s.r.o. má oprávnenie na montáž a výmenu vodomerov v súlade so zákonom.

 

MALOOBCHODNÝ PREDAJ

Snímka0257.jpg

MALOOBCHODNÝ PREDAJ

Všetky nami využívané výrobky – prvn, vodomery, armatúry na kúrenie, vodu, elektrosúčiastky, ... viacerých výrobcov sme schopní zakúpiť a predať aj záujemcom z radov spoločenstiev vlastníkov budov, fyzickým osobám,... Upozorňujeme, že na montáž a používanie viacerých zariadení v súlade so zákonom – napr. vodomerov – je potrebné mať príslušné oprávnenia.