top of page

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚSTREDNÉHO KÚRENIA, OHRIATEJ PITNEJ VODY (OPV RESP. TÚV)

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

VODOMERY TEPLEJ A STUDENEJ VODY

MALOOBCHODNÝ PREDAJ

Naše služby: Produkty

MERAČE TEPLA

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) hovorovo známe ako merače tepla sú zariadenia určené na rozúčtovanie nákladov za vykurovacie teplo jednotlivými bytmi bytového domu zásobovaného z centrálneho zdroja tepla. Sú inštalované na vykurovacom telese, pomocou snímačov registrujú odber tepla a tento kvantifikujú ako vlastné bezrozmerné jednotky. Tieto jednotky predstavuju podieľ toho ktorého vykurovacieho telesa na spotrebe celého bytového domu a súčet jednotiek na všetkých vykurovacích telesách v jednom byte nám udá podieľ bytu na spotrebe celého bytového domu.

Nami dodávané PRVN sú plne digitálne kompaktné zariadenia, majú vlastnú batériu s životnosťou 10 rokov. Ponúkame typy s každoročným ručným odpočtom (odpočtár musí fyzicky vstúpiť do bytu s čítačkou) alebo s diaľkovým odpočtom (odpočtár nevstupuje do bytu, údaje získa bezdrôtovým prenosom kódovaných údajov). Všetky prístroje sú dvojčidlové (jedno čidlo zaznamenáva teplotu v miestnosti, druhé teplotu radiátora) v dôsledku toho sú schopné určiť či dochádza k spotrebe tepla. 

Nasleduje prehľad typov prístrojov. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

9338894a-e443-4aff-9fb2-86611c03554d_edited.jpg

MERAČE TEPLA TYP 10

Typ 10 patrí k najstarším typom, v súčasnosti ich nedodávame, len servisujeme už namontované kusy. Display z predu, ručný odpočet, 2 čidlový typ 10 ročná životnosť, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu.

MERAČE TEPLA TYP 20

Typ 20 v súčasnosti nedodávame, len servisujeme už namontované kusy. Oproti typu 10 je hlavný rozdieľ - display z vrchu. Ručný odpočet, 2 čidlový typ 10 ročná životnosť, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu.

14.jpg
54b898b1-3b9f-4f52-b680-5b27cae8b350.jpe

MERAČE TEPLA TYP 30.2

Typ 30.2 je náš najčastejší typ. Podobne ako typ 20 má display z vrchu ale umožňuje diaľkový odpočet. Pri diaľkovom stále zostáva možnosť vykonať ručný odpočet v prípade potreby. 10 ročná životnosť, dvojčidlový, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu.

MERAČE TEPLA TYP 30.6

Typ 30.6 má podobne ako typ 20 display z vrchu, umožňuje diaľkový odpočet. Pri diaľkovom stále zostáva možnosť vykonať ručný odpočet v prípade potreby. 10 ročná životnosť, dvojčidlový, zaznamenáva spotrebu v aktuálnom roku a v predchádzajúcom roku. Zabudovaný systém indikácie neoprávneného zásahu. Oproti typu 30.2 je tu navyše možnosť pri odpočte preniesť spotreby za súčasný mesiac a minulý mesiac.

13.jpg
Naše služby: Inventory

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK A OPV (RESP. TÚV)

Hydraulické vyregulovanie predstavuje zásah do sústavy ústredného kúrenia (ÚK) resp. do systémov ohriatej pitnej vody (OPV, hovorovo aj TÚV) s cieľom prispôsobiť túto sústavu jestvujúcej či zmenenej situácii. Napríklad po zateplení bytového domu dochádza k zníženiu tepelných strát objektu, tým pádom je potreba dodať menšie množstvo tepla, tým pádom aj celá vykurovacia sústava musí byť prispôsobená zmeneným podmienkam, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka a príjemný komfort užívania – znižuje prevádzkové náklady a eliminuje zvýšenú hlučnosť sústavy. Hydraulické vyregulovanie je veľmi individuálna záležitost zahŕňajúca všetko od jednoduchej zmeny nastavenia ventilov na vykurovacích telesách až po inštaláciu nových ventilov a regulačných armatúr na stúpacie potrubia a vstup do objektu. Veľmi podstatné je aké zásahy do vykurovacej sústavy boli uskutočnené v minulosti a v akom stave je vykurovacia sústava. Hydraulické vyregulovanie po zateplení je zákonnou podmienkou.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE ÚK

Sme schopní uskutočniť hydraulické vyregulovanie od začiatku - vypracovať projekt - až po jeho realizáciu. V dôsledku používania programu Techcon sme schopní riešiť širokú škálu vykurovacích sústav bez ohľadu na použité vykurovacie telesá či doteraz použité armatúry.

image_101081_25_v2.jpeg
15.jpg

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE OPV / TÚV

Sme rovnako schopní uskutočniť hydraulické vyregulovanie sústavy dodávajúcej OPV resp. TÚV od začiatku – projekt - až po realizáciu. Vykonáva sa najmä za účelom odstránenia chýb v rozvodoch teplej vody, ktoré častokrát existujú od začiatku a zabezpečiť minimálnu teplotu teplej vody aj v miestach najďalej od miesta vstupu prívodu teplej vody do objektu.

Naše služby: Produkty

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Sme členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov a v súvislosti s tým poskytujeme naším klientom služby mandátnej zmluvy (len účtovníctvo) alebo kompletnej správy bytového domu. Ako správca sme zodpovedný za obstarávanie služieb a tovarov pre majiteľov a užívateľov bytových a nebytových priestorov nevyhnutných na nerušené a komfortné užívanie týchto priestorov. Napríklad vedenie účtu bytového domu, riešenie nájmu, zabezpečovanie zákonných a funkčných potrieb v bytovom dome resp. zabezpečenie splnenia týchto potrieb inou spoločnosťou.

Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV

Sme členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov a v súvislosti s tým poskytujeme naším klientom služby mandátnej zmluvy (len účtovníctvo) alebo kompletnej správy bytového domu. Ako správca sme zodpovedný za obstarávanie služieb a tovarov pre majiteľov a užívateľov bytových a nebytových priestorov nevyhnutných na nerušené a komfortné užívanie týchto priestorov. Napríklad vedenie účtu bytového domu, riešenie nájmu, zabezpečovanie zákonných a funkčných potrieb v bytovom dome resp. zabezpečenie splnenia týchto potrieb inou spoločnosťou.
Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

11.jpg
Naše služby: Produkty

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV

Počas revízie sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti a výsledkom je revízna správa. Pravidelné kontroly týchto zariadení sú jednou zo zákonných povinností podnikateľov. Máme technické vybavenie aj vyškolený personál na vykonanie takýchto prehliadok.

21.jpg
Naše služby: Produkty

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

20.jpg

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

Podľa individuálnych potrieb zákazníka sme schopní vyrábať centrálne rozvádzače elektrického prúdu pre potreby kotolní, obchodov či iných prevádzok podľa projektu.

Naše služby: Produkty

VODOMERY TEPLEJ A STUDENEJ VODY

Vodomery sú zariadenia na meranie prietoku a spotreby studenej vody (do 30oC) alebo teplej vody (do 90oC) v uzavretom potrubí a následné vyčíslenie podielu domácnosti / prevádzky na nákladoch objektu za vodu. Existujú v podstate dva typy – vodomer s ručným odpočtom s potrebou každoročného opisovania v byte alebo vodomer na diaľkový odpočet bez tejto potreby.

Vodomery je podľa zákona každých 5 rokov vymeniť.

erm30.jpg

VODOMERY TEPLEJ A STUDENEJ VODY

ERM-30 na obrázku na studenú (modrý) alebo teplú vodu (červený) umožňuje diaľkový odpočet vodomeru na začiatku roku, súčasne je možné skontrolovať aktuálnu spotrebu na počítadle vodomeru. Prístroj je zaplombovaný , spoločnosť Marels s.r.o. má oprávnenie na montáž a výmenu vodomerov v súlade so zákonom.

Naše služby: Services

MALOOBCHODNÝ PREDAJ

Snímka0257.jpg

MALOOBCHODNÝ PREDAJ

Všetky nami využívané výrobky – prvn, vodomery, armatúry na kúrenie, vodu, elektrosúčiastky, ... viacerých výrobcov sme schopní zakúpiť a predať aj záujemcom z radov spoločenstiev vlastníkov budov, fyzickým osobám,... Upozorňujeme, že na montáž a používanie viacerých zariadení v súlade so zákonom – napr. vodomerov – je potrebné mať príslušné oprávnenia.

Naše služby: Services
bottom of page