Čo robíme

Správa nehnuteľností

Spoločnosť poskytuje svoje služby v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  Svojim klientom vedieme ekonomickú agendu, vykonávame ročné vyúčtovanie spotrieb a služieb. Spolupracujeme v oblasti starostlivosti o bytový fond, t. j. zabezpečujeme

vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok a činností, opravy, údržbu a pod.